/ Sơn chịu nhiệt KCC 600ºC màu `đen – Sơn Đại Phú Gia