/ Sơn Chống Rỉ Nhanh Khô Alkyd Primer QD – 1TP – 20L – Sơn Đại Phú Gia