/ Sơn Lót Giàu Kẽm Silicate Jotun Resist 86 - 10.6 L – Sơn Đại Phú Gia