/ Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết bóng A3 – Sơn Đại Phú Gia