/ Sơn phủ epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt – Sơn Đại Phú Gia