/ Sơn phủ KCC epoxy cho hồ nước sinh hoạt – Sơn Đại Phú Gia