/ Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết bóng A4 – Sơn Đại Phú Gia