/ Sơn kẻ đường, sơn tấm chắn con lươn K462-2-5 (trắng) – Sơn Đại Phú Gia