/ Sơn kẻ vạch cầu đường Bạch Tuyết – Sơn Đại Phú Gia